Stanovy LKŽ

 Levicové kluby žen o.s.

Občanské sdružení dle Zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,

zaregistrované dne 16.2.1992 u Ministerstva vnitra ČR

 

S T A N O V Y   L K Ž

Čl.1

Název, forma, sídlo:

Levicové kluby žen jsou právnickou osobou založenou v souladu

se zákonem č. 83/1990 Sb., sídlo mají na adrese Politických vězňů 9, Praha 1, PSČ 111 21.

Čl.2

Charakter sdružení:

 Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením levicově orientovaných žen

 i mužů, v němž se sdružili na dobu neurčitou.

Čl.3

Základní cíle sdružení:

- usilovat o rovnoprávné postavení žen ve společnosti v souladu s přijatými zákony

  a mezinárodními dokumenty

- přispívat k rozvoji svých členů/členek, jejich zájmů a potřeb

- organizování a podpora sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro členy/členky

  sdružení a jejich rodinné příslušníky

- spolupráce s městy, obcemi a dalšími občanskými sdruženími

- organizace práce s dětmi a mládeží se zaměřením na jejich výchovu k fyzické i psychické 

  odolnosti, odvaze a samostatnosti

- další formy a konkretizaci činnosti stanoví Celorepubliková setkání LKŽ

Čl.4

Členství ve sdružení:

Členem/členkou Levicového klubu žen se může stát každý/á, kdo souhlasí s posláním Levicového klubu žen (dále jen LKŽ), zajímá se o jeho činnost a hodlá se jí zúčastnit.

Členství je individuální, o jeho vzniku rozhoduje LKŽ.

Členové mají právo:

- požádat o členství v jim vyhovujícím klubu nebo takový klub založit, zvolit obsah i formu

  činnosti v souladu s cíli LKŽ, vnitřní zásady a místo působiště klubu

- být informován/a o činnosti klubu a všech orgánů LKŽ, vyjadřovat se k této činnosti,

  kontrolovat ji, podílet se na rozhodování, volit a být volen/a

- obracet se s podněty a návrhy na kterýkoliv orgán LKŽ

- užívat výhody, které klub poskytuje

- kdykoliv ukončit členství

ČL.5

Organizační uspořádání sdružení:

- Základním článkem je Levicový klub žen, který se utváří v libovolných formách podle

  zájmu a potřeb, v počtu nejméně 3 členů/členek a registruje se u Republikové Rady LKŽ

- Kluby si volí své vlastní orgány a zástupce/zástupkyně

- V případě, že v regionu existuje více Levicových klubů žen, je z předsedkyň klubů

vytvořena  regionální rada (Krajská), jejíž pověřený/a představitel/ka  (krajská koordinátorka) se  stává členkou RR LKŽ  a zúčastňuje se jejího jednání. Krajská koordinátorka je volena předsedkyněmi klubů na čtyři roky. Ve zvlášť závažných případech může Krajská rada rozhodnout o odvolání krajské koordinátorky a do řádné volby pověřit řízením jiného člena

Krajské  rady.

.- Koordinačním orgánem je Republiková rada LKŽ (dále jen RR LKŽ) , která je tvořena

  zastupitelským způsobem ze zástupců/zástupkyň regionu. Její členové/ky jsou odpovědni 

  svým voličům a mohou být jimi odvoláni/y.

- RR LKŽ se schází nejméně čtyřikrát  ročně

- Nejvyšším orgánem je Celorepublikové setkání LKŽ, které rozhoduje o změnách Stanov

  sdružení, schází se nejméně jednou za dva roky

Klíč k stanovení počtu delegátek na celostátní setkání LKŽ, které je volební, stanoví RR LKŽ.

- Celorepublikové shromáždění volí předsedu/kyni RR na čtyři roky. 

Ve zvlášť závažných případech má RR  oprávnění rozhodnout o odvolání předsedy/kyně

   a do řádné volby pověřit řízením místopředsedu/kyni či jiného člena/ku RR.

- Celorepublikové shromáždění volí tříčlennou revizní komisi.

Pokud je během čtyřletého volebního období nutná změna v obsazení revizní komise,

tuto změnu provede RR.

-Na prvním zasedání Republikové rady po volbě předsedkyně Rada zvolí 

 až dvě místopředsedkyně a tajemnici RR.

 -  Celorepublikové setkání LKŽ zřizuje čestnou funkci „Čestná předsedkyně LKŽ“

   s hlasem poradním při jednání RR LKŽ

 - Všechny orgány jsou usnášeníschopné, jestliže se jejich jednání zúčastní nadpoloviční

    většina členů/členek.

 - Usnesení je právoplatné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných

 - Jménem sdružení jedná jeho předseda/předsedkyně, místopředseda/kyně nebo RR

   zvolený/á tajemník/tajemnice.

Čl.6

Hospodaření:

LKŽ rozvíjejí svoji činnost za použití především vlastních prostředků. Majetek LKŽ se vytváří z členských příspěvků, dobrovolných příspěvků, dotací, darů a vlastní činnosti.

O výši členských příspěvků rozhodují jednotlivé LKŽ  kluby.

Činit právní úkony jménem klubu je oprávněn/a klubem pověřený člen/ka.

Čl.7.

Zánik LKŽ

Klub zaniká usnesením klubu nebo poklesne-li počet členů pod 3. Způsob majetkoprávního vyrovnání v případě zániku klubu stanoví členská schůze jednotlivého klubu; není-li tomu tak, pak RR LKŽ.

RR LKŽ může zaniknout pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny členů RR LKŽ.

Článek 8.

Závěr

  1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
  2. Změna Stanov byla schválena na Celorepublikovém setkání LKŽ