EU a práva žen

       Od 1.ledna 2011 začla v rámci Organizace spojených národů fungovat nová entita na podporu

                                    práv žen a  Genderové rovnosti -  UN Women.

      Stalo se tak čtyři roky od zahájení reformy OSN .Po celou tuto dobu ženské organizace i další nevládní organizace po celém světě volaly právě po jednotném „úřadu", který by práva žen zastřešil. Dnes doufají, že tato nová instituce uvnitř OSN podpoří úsilí vedoucí ke zrovnoprávnění žen, s nímž úzce souvisí také snížení chudoby.

       OSN i vlády členských zemí by měly mnohem efektivněji plnit své závazky k podpoře rovnosti příležitostí, ženských lidských práv  a posílení role žen ve společnosti.

      Úkolem UN Women je zvýšit aktivitu svého poslání nejen na mezinárodní,ale i na národní úrovni.Za tímto účelem v poslední době občanské společnosti po celém světě vypracovávají strategické plány  a mobilizují politické a finanční podpory.

      V České republice byl 31.3.2011 uspořádán Centrem ProEqualiy a Informačním cenrem OSN v Praze  odborný seminář, jehož významní účastníci se vzájemně informovali o dosavadní podpoře Genderové problematice,k čemuž přijali příslušná opatření. 

      S heslem „Společně ve prospěch ženských práv a rovných příležitostí v Evropě“ přichází také Evropská ženská lobby ( EWL),která našemu hnutí nabízí svůj  nový web: www.womenlobby.org.

      Jeho prostřednictvím informuje nejen o principech svého fungování, členských organizacích a společných iniciativách, ale také o možnostech, jak její projekty i konkrétní kroky podpořit a sledovat.

 

      Co pro nás - ženy Evropská ženská lobby znamená ?

      Evropská ženská lobby (EWL) je největší sítí ženských a genderových organizací v Evropské unii, které hájí práva žen a prosazují rovné příležitosti žen a mužů. Mezi členské organizace EWL patří organizace ze všech 27 členských států, včetně 3 kandidátských zemí a 21 celoevropských organizací, které dohromady čítají více než 2500 organizací.

    Posláním sítě je prosazovat skutečnou rovnoprávnost mezi ženami a muži ve všech oblastech veřejného a soukromého života v zemích Evropské unie. Vycházíme z vize Evropské unie jako demokratického a mírového společenství, které ctí lidská práva, mír a hodnoty jako solidaritu a rovnoprávnost.

      EWL usiluje o to,aby Evropská unie byla mírovým,demokratickým a sociálně založeným společenstvím,které uznává

lidská práva.rovnoprávnost a solidaritu v Evropě a ve světě.V tomto společenství mají ženy a muži stejná práva,rovný

přístup k sociálním,kulturním a ekonomickým zdrojům a k různým rolím v rodině a společnosti, a jsou rovnoměrně

zastoupeni v rozhodovacích procesech.

          Činnost EWL uplatňuje feministické přístupy a řídí se následujícími principy:

*Rovnost – mezi ženami a muži ve všech oblastech veřejného a soukromého života;

*Solidarita – se všemi ženami a muži, kteří čelí diskriminaci, násilí, útlaku či sociálnímu vyloučení;

*Úcta - k rozdílům mezi lidmi a jejich rozmanitosti;

*Rovnoprávnost – v rozhodovacích procesech;

*Svoboda – a právo všech žen rozhodovat o svém životě a těle v souladu se svým předsvědčením;

*Mír – hlásíme se ke kultuře mírumilovnosti;

*Spravedlnost - pro všechny bez rozdílu;

*Emancipace – všech žen;

*Spolupráce a hledání společných řešení – jsou našimi vůdčími principy při řešení konfliktů

 a názorových střetů;

*Zodpovědnost – k sobě navzájem, k těm, které zastupujeme, a k našim sponzorům;

*Otevřenost a transparentnost – naší komunikace, pracovních postupů a metod;

*Nezávislost – na náboženských či politických entitách.

 

Náš levicový klub žen považujeme za drobnou součást významného celosvětového hnutí,které má za cíl sjednocovat oprávněné zájmy všech žen bez rozdílu, hájit jejich práva a prosazovat rovné příležitosti žen a mužů,

                                            

                               P Ř I D E J T E   S E  K  N Á M  !