PRÁVA A DISKRIMINACE ŽEN V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI

 

SOUČASNÝ STAV ROVNOSTI  ŽEN A MUŽŮ

DLE KOMISE EVROPSKÉ UNIE

Rovnost žen a mužů je jedním ze základních lidských práv, společnou hodnotou EU a nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů unie v oblasti růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti. I když nerovnosti přetrvávají, učinila Evropská unie v posledních desetiletích značný pokrok v dosahování rovnosti žen a mužů zejména díky právním předpisům v oblasti rovnocenného zacházení, zohledňování této otázky ve veřejném i soukromém životě a díky konkrétním opatřením na podporu postupu žen v zaměstnání.

Právní předpisy

Značná část evropského práva je věnována rovnosti žen a mužů. Patří sem zejména různá ustanovení Smlouvy a směrnice týkající se přístupu k zaměstnání, zásady stejné odměny za práci, ochrany v mateřství, rodičovské dovolené, sociálního zabezpečení a sociálního zabezpečení pracovníků, důkazního břemene v případech diskriminace a samostatné výdělečné činnosti. Dalším důležitým prvkem je judikatura Evropského soudního dvora.

Strategie pro dosažení rovnosti žen a mužů (2010–2015)

Strategie pro dosažení rovnosti žen a mužů je pracovním programem Komise, který se týká rovnosti pohlaví pro období 2010–2015. Uplatňuje dvojí přístup iniciativ zaměřených na rovnost pohlaví a začleňování rovného postavení žen a mužů do všech předpisů a činností EU („začleňování rovnosti žen a mužů“), který se stal pro EU charakteristickým znakem propagace rovnosti žen a mužů.

 

Situace žen a mužů v EU

Jaká je situace v oblasti rovnosti žen a mužů v EU? Pokrok v této otázce se sleduje každý rok a je prezentován ve Zprávě o rovnosti žen a mužů. Několik příkladů:

* Zaměstnanost žen roste, ale je stále menší než u mužů, i když většina studentů a absolventů univerzit jsou ženy.

* Ženy stále vydělávají za každou odpracovanou hodinu v průměru o 17.8 % méně než muži. Toto číslo se nemění.

* Zastoupení žen v oblasti ekonomického a politického rozhodování je stále velmi nízké, i když jejich podíl v posledním desetiletí vzrostl.

* Rozdělení rodinných povinností mezi ženami a muži je stále velmi nerovnoměrné.

* Nebezpečí chudoby je u žen vyšší než u mužů.

* Ženy jsou hlavními oběťmi sexuálního násilí a ženy a dívky se rovněž častěji stávají oběťmi obchodování s lidmi.

Financování EU

PROGRESS (2007–2013) je finanční program na podporu účinného prosazování principu rovnosti žen a mužů a na zohledňování této otázky ve všech politikách EU. Rovnost žen a mužů prosazuje i Evropský sociální fond

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů bude poskytovat rady, zlepšovat vědomosti a zvyšovat informovanost o rovnosti žen a mužů.

Evropská síť žen na rozhodovacích pozicích

Evropská síť žen na rozhodovacích pozicích v politice a ekonomice začala fungovat v červnu 2008. Síť poskytuje platformu na úrovni EU na výměnu osvědčených postupů a úspěšných strategií na zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů na rozhodovacích pozicích.

Poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů

Poradní výbor pro rovné příležitosti žen a mužů pomáhá Komisi s formulací a prováděním činností EU zaměřených na podporu rovného postavení žen a mužů. Tento výbor podporuje výměnu zkušeností a sdílení uplatňovaných politik a postupů mezi členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami. K dosažení těchto cílů předkládá výbor Komisi stanoviska týkající se otázek, jež jsou důležité pro podporu rovného postavení žen a mužů v EU. Zasedají v něm zástupci členských států, sociální partneři na úrovni EU a nevládní organizace.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽEN V RÁMCI EU

Je důležité, abyste znali svá práva a povinnosti, jak je definuje Smlouva o ES a směrnice o rovnosti žen a mužů.

Pokud si myslíte, že jste se stali obětí diskriminace na základě svého pohlaví, máte právo podniknout příslušné kroky, které se však mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit.

Povinností zaměstnavatelů v EU je zabraňovat diskriminaci na základě pohlaví na pracovišti.

JAK ZÍSKAT POMOC:

Evropské právo vyžaduje, aby členské státy zaručily obětem diskriminace právo podat stížnost či žalobu prostřednictvím správního nebo soudního řízení.

Pokud si myslíte, že jste se stali obětí diskriminace na základě pohlaví, musíte se nejdříve obeznámit s ustanoveními a postupy svého právního systému, včetně oficiálních organizací, které mají za úkol pomáhat obětem diskriminace např.

- vnitrostátní orgány pro rovnost žen a mužů),

- se soudními a správními řízeními, jež můžete využít, s finanční pomocí,

  k terou můžete pro soudní řízení použít,

- s dostupnými právními prostředky,

- s postupy pro dokazování diskriminace

-  nakonec se zdroji pomoci a rad


(Více Evropská komise „zaměstnanost a sociální práva“)